Należy przedstawić Pozwolenie  Czasowe lub Pokwitowanie Policji za zatrzymany Dowód Rejestracyjny lub Kartę Pojazdu.

Dowód Rejestracyjny

 • Pozwolenie Czasowe wystawione przez Wydział Komunikacji lub dowód rejestracyjny z kraju poprzedniej rejestracji;
 • w przypadku Pozwolenia Czasowego – ksero zagranicznego dowodu rejestracyjnego;
 • jeśli pojazd jest wyposażony w instalacje gazową lub urządzenie podlegające Dozorowi Technicznemu – Protokół z badania tego urządzenia wystawiony przez odpowiedni organ Dozoru Technicznego;
 • pojazd powinien być wyposażony w ważne tablice rejestracyjne jeżeli z dokumentów wynika, że w kraju poprzedniej rejestracji miał uszkodzenia pokolizyjne. W innym przypadku nie są wymagane.
 • Dowód Rejestracyjny
 • Protokół lub Decyzja Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) dotyczący badania zbiornika.
 • Dowód Rejestracyjny
 • Protokół lub Decyzja Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) dotyczący badania zbiornika.
 • Dowód Rejestracyjny
 • Świadectwo legalizacji taksometru
 • Dowód Rejestracyjny
 • Protokół Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) dotyczący badania zbiornika, cysterny (jeśli pojazd jest wyposażony)
 • Deklaracja zgodności pojazdu z wymogami ADR wystawiona przez producenta lub jego przedstawiciela
 • zaświadczenie o klasie ABS i zastosowanym zwalniaczu (jeśli jest wymagane)
 • Dowód Rejestracyjny
 • Zaświadczenie o stateczności pojazdu po rozerwaniu jednej z opon kół osi przedniej
 • Zaświadczenie o spełnieniu wymagań regulaminu nr 13 przez układ hamulcowy
 • Dowód Rejestracyjny oraz aktualne w dniu badania potwierdzenie producenta urządzenia lub upoważnionego przedstawiciela potwierdzające kalibrację urządzenia.